Author - Krzysztof Chojnacki, Poland

Author - Krzysztof Chojnacki, Poland

Scale: 1:35

Used kits:

German motorcyclists, 1940-1943 /3539/

Your comments